Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Marby 6:4 (Marbystrand), Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga fritidsbostäder till permanentbostäder samt möjliggöra för etablering av ny bostadsbebyggelse, i form av friliggande hus (villor), parhus, kedjehus och radhus. Planen syftar även till att möjliggöra för etablering av förskola, skola och/eller vårdboende, hamnområde för småbåtar, friluftsområde, parkering samt park. Ytterligare en del av syftet är att anpassa den nya bebyggelsen till topografin och i fråga om struktur och placering även till befintlig bebyggelse med fritidshus och permanentbostäder. En värdefull bebyggelsemiljö ska även beaktas med särskild hänsyn vid uppförande av nya byggnader.

I samband med antagandet av den nya detaljplanen upphävs strandskyddet inom all kvartersmark utom för friluftsområde, allmän platsmark för lokalgata och inom vattenområde för bryggor. Det berörda området ligger inom redan ianspråktagen tomtmark som därmed saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Det är detaljplanen som styr huruvida en fastighet kan styckas av eller inte. Flera fastighetsägare har kommit in med en begäran till kommunen om att få avsäga sig rätten till avstyckning i detaljplanen. Det kan ha skett redan innan samrådet och efter samrådet. Vid granskningen kan fastighetsägare ändra tidigare begäran och lämna in skriftlig begäran om att återigen kunna stycka av sin fastighet, om kommunen finner det lämpligt, och då genomförs en ändring på detaljplanekartan till antagandet. Och på samma sätt kan fastighetsägare som vid granskningen kan stycka av sin fastighet lämna in begäran om att ta bort den möjligheten, vilket då kommunen för in på plankartan. Om fastighetsägaren, eller framtida fastighetsägare vill ändra på styckningsmöjligheten i framtiden när detaljplanen har vunnit laga kraft så krävs det en detaljplaneändring.

I samband med planarbetet görs en gatukostnadsutredning

För att detaljplanen ska kunna genomföras måste gator, gång- och cykelvägar samt dagvattenledningar byggas ut. I detaljplanen är förslaget att kommunen blir ansvarig för alla allmänna platser, det vill säga gator, gång- och cykelvägar och natur- och parkmark. I ansvaret ingår utbyggnad, underhåll och drift av dessa platser.

I detaljplanen föreslås det att byggandet av nya gator och upprustning av de gator som finns ska finansieras genom att kommunen tar ut en gatukostnad från fastigheterna i området.

Kommunen ska besluta om kostnadsunderlaget, fördelningsområdet och fördelningsgrunden. Som underlag för dessa beslut har kommunen tagit fram en gatukostnadsutredning som är på samråd tillsammans med detaljplanen.

Gatukostnaden kommer att faktureras fastighetsägarna inom planområdet efter att utbyggnaden av de allmänna anläggningarna genomförts. Denna utbyggnad kommer att påbörjas efter att detaljplanen och gatukostnadsutredningen antagits och vunnit laga kraft.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 maj 2012.

Samrådstiden var 10 april till 1 juni 2015.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 2.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.
Behovsbedömning Pdf, 517.5 kB.
Gatukostnadsutredning Pdf, 300.8 kB.

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om godkännande av detaljplanen den 13 december 2016. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 27 februari 2017, § 23.

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om godkännande av gatukostnadsutredningen den 13 december 2016. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta gatukostnadsutredningen den 27 februari 2017, § 22.

Antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 4.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 7.5 MB.
Behovsbedömning Pdf, 367.8 kB.
Samrådsredogörelse till detaljplanen Pdf, 630.3 kB.
Komplettering till samrådsredogörelse till detaljplanen Pdf, 116.2 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 1.9 MB.
Gatukostnadsutredning Pdf, 843.7 kB.
Riktlinjer för uttag av gatukostnader, bilaga 2 till gatukostnadsutredning Pdf, 967 kB.
Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats vid detaljplanering, bilaga 3 till gatukostnadsutredning Pdf, 1.2 MB.
Samrådsredogörelse till gatukostnadsutredningen Pdf, 418 kB.
Granskningsutlåtande till gatukostnadsutredningen Pdf, 370.5 kB.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen överklagades och skickades vidare till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

 • Den 27 oktober 2017 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa ett överklagande och avslå överklagandena i övrigt.
 • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
 • Den 11 april 2018 beslutade Mark- och miljööverdomstolen om att ge prövningstillstånd. Beslutet får inte överklagas.
 • Den 3 oktober 2018 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 27 februari, § 23, att anta detaljplan för del av Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun.
 • Med bakgrund av Mark- och miljööverdomstolens dom ska en juridisk granskning av detaljplanen, med tillhörande handlingar, göras. Den juridiska granskningen planeras att bli klar tidigast under kvartal 1 2021. Först efter att denna granskning är klar kommer politiken att ta ställning till hur ärendet ska hanteras vidare.
 • Under början av 2021, efter att den juridiska granskningen var klar, tog samhällsplaneringsnämnden ställning för att samhällsbyggnads-kontoret ska ta fram en ny detaljplan med en ny gatukostnads-utredning. Arbetet ska alltså startas om utifrån planuppdraget som gavs 2012. Med anledning av bland annat klimatförändringarna behöver de geotekniska frågorna utredas ytterligare. Eftersom planområdet har utökats för att inkludera hela Marbyvägen fram till Djurövägen behöver bland annat frågan om markavvattningsföretag också utredas. Bedömd tidplan för en ny detaljplan med en ny tillhörande gatukostnadsutredning är att samråd planeras till
  fjärde kvartalet 2024. Granskning våren/sommaren 2025 och ett antagande i kommunfullmäktige under slutet av kvartal 4 2025.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av gatukostnadsutredningen är överklagat.

 • Förvaltningsrätten i Linköping beslutade den 15 december 2017 att avslå överklagandena. De klagande överklagade vidare.
 • Kammarrätten i Jönköping beslutade den 24 augusti 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. De klagande överklagade vidare till högsta instans.
 • Den 23 januari 2019 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen om att inte ge prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Gatukostnadsutredningen har därmed "vunnit laga kraft". Dock saknas en laga kraft vunnen detaljplan för berört område.

Planavgift tas ut vid bygglov

När en fastighetsägare söker bygglov tas en planavgift ut. Detta gäller när detaljplanen antagits och vunnit laga kraft och endast om det sedan tidigare inte finns ett planavtal mellan stadsbyggnadskontoret och fastighetsägaren.

Läs mer om planavgift

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Marby-Unnerstad.

Program för Marby-Unnerstad inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Mer information

Detaljplan för del av Marby (inom Marbystrand) inom Dagsberg antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2010.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länsstyrelsen, som beslutade att avslå överklagandena 2011. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som gav de som överklagade rätt och beslutade att upphäva beslutet om detaljplan.

2012 gav stadsplaneringsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg.

Kontakt

Detaljplan:
Magnus Gullstrand
gruppledare detaljplanering
011-15 19 66

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.

Gatukostnadsutredning:
Daniella Aman
mark- och exploateringsingenjör
011-15 18 05