Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Vätet 4 och Vätet 5, Kvillinge

Detaljplan för fastigheterna Vätet 4 och Vätet 5 med närområde inom Kvillinge i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av verksamheter. Det är viktigt att området får hög arkitektonisk kvalité då platsen utgör ett framträdande skyltläge.

Den 14 september 2021, § 150, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 150.

Samrådstiden var den 10 juni - 22 augusti 2022.

Samrådsmöte var den 20 juni 2022.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 30 november till och med den 21 december 2022.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den
14 mars 2023, § 57.

Beslutet vann laga kraft den 13 april 2023.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 1.7 MB.
Planbeskrivning Pdf, 11 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 797.1 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1005.9 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 983.9 kB.
Grundkarta Pdf, 1.8 MB.

Utredningar

Artskyddsutredning Pdf, 10.7 MB. (ny inför granskning)
Dagvatten-PM Pdf, 1.9 MB.
Dagvattenhantering avrinningsområde-PM Pdf, 10.8 MB. (ny inför granskning)
Dagvattenutredning Pdf, 3.5 MB.
Geoteknik inklusive stabilitetsberäkning Pdf, 3.1 MB. (uppdaterad inför antagande) Pdf, 3.1 MB.
Inventering av groddjur Pdf, 2.4 MB.
Markteknisk undersökning MUR  Pdf, 15.2 MB.(uppdaterad inför antagande)
Miljöteknisk markundersökning Pdf, 4.3 MB.
Projektering av dike och dammsystem  Pdf, 728.1 kB.(ny inför antagande)
Skötselplan för vatten- och landmiljöer  Pdf, 1.8 MB.(ny inför antagande)
Övergripande riskbedömning Pdf, 1 MB.

Kontakt

Magnus Gullstrand
gruppledare detaljplanering
telefon 011-15 19 66,

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.