Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vilbergen

Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utveckla och förtäta området genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Detaljplanen ska möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga och kvalitativa grönområden.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja ett detaljplaneprogram den 21 april 2015.

Samrådstiden var den 8 februari - 22 mars 2017.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 17 december 2018 - 21 januari 2019.

Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 30 september 2019, § 133.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande överklagades och detaljplanen skickades till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Den 9 september 2020 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena. Detta beslut överklagades inte och detaljplanen vann därmed laga kraft den 30 september 2020.

Beslutet vann laga kraft den 30 september 2020.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 2 MB.
Illustrationskarta Pdf, 2.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.6 MB.
Behovsbedömning Pdf, 573.8 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 829.8 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 551.7 kB.

Kontakt

Azita Taheri
planarkitekt
011-15 19 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.